การพัฒนาสื่อมัลติมีเดีย เรื่อง การหาตำแหน่งของข้อมูลแบบแจกแจงความถี่
ที่สอดคล้องกับแนวทางการเรียนรู้แบบสมองเป็นฐาน
ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนปทุมพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ

 
 
 
รูปเล่ม      งานนำเสนอ