แผนที่ ชั่วโมงที่ ชื่อแผน บันทึกหลังแผนการสอน
1 1 - 2 ข้อมูลทางสถิติ 1 KPA = 100 / 100 / 100
2 3 - 4 ข้อมูลทางสถิติ 2 KPA = 100 / 100 / 100
3 5 ค่ากลาง 1 KPA = 100 / 100 / 100
4 6 ค่ากลาง 2 KPA = 100 / 100 / 100
5 7 ค่ากลาง 3 KPA = 100 / 100 / 100
6 8 ค่ากลาง 4 KPA = 100 / 100 / 100
7 9 ค่ากลาง 5 KPA = 100 / 100 / 100
8 10 ค่ากลาง 6 KPA = 100 / 100 / 100
9 11 ค่ากลาง 7 KPA = 100 / 100 / 100
10 12 ค่ากลาง 8 KPA = 100 / 100 / 100
11 13 - 14 ค่ากลาง 9 KPA = 100 / 100 / 100
12 15 - 16 ค่ากลาง 10 KPA = 100 / 100 / 100
13 17 ตำแหน่งของข้อมูล 1 KPA = 100 / 100 / 100
14 18 ตำแหน่งของข้อมูล 2 KPA = 100 / 100 / 100
15 19 ตำแหน่งของข้อมูล 3 KPA = 100 / 100 / 100
16 20 ตำแหน่งของข้อมูล 4 KPA = 100 / 100 / 100
17 21 ตำแหน่งของข้อมูล 5 KPA = 100 / 100 / 100
18 22 ตำแหน่งของข้อมูล 6 KPA = 100 / 100 / 100
19 23 การกระจายของข้อมูล 1 KPA = 100 / 100 / 100
20 24 การกระจายของข้อมูล 2 KPA = 100 / 100 / 100
21 25 - 26 การกระจายของข้อมูล 3 KPA = 100 / 100 / 100
22 27 การกระจายของข้อมูล 4 KPA = 100 / 100 / 100
23 28 การกระจายของข้อมูล 5 KPA = 100 / 100 / 100
24 29 - 30 การกระจายของข้อมูล 6 KPA = 100 / 100 / 100
25 31 - 32 การกระจายของข้อมูล 7 KPA = 100 / 100 / 100
26 33 - 34 การกระจายของข้อมูล 8 KPA = 100 / 100 / 100
27 35 การกระจายของข้อมูล 9 KPA = 100 / 100 / 100
28 36 การกระจายของข้อมูล 10 KPA = 100 / 100 / 100
29 37 - 38 การกระจายของข้อมูล 11 KPA = 100 / 100 / 100
30 39 - 40 การกระจายของข้อมูล 12 KPA = 100 / 100 / 100