สื่อการเรียนรู้สถิติ ม.6 (ค33102)

 
 

.....................................................................................................................................................................

สื่อการเรียนรู้ ม.5 (ค32202)

 
 

.....................................................................................................................................................................

ใบความรู้และแบบฝึกหัด ม.4 (ค30202)